AVIS LEGAL

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.marsoltec.com domiciliada a, Avinguda del Vallès, 726, Nau D,la raó social del Responsable del tractament és MARSOLTEC, S.L. , de quina és la seva política de protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal segons el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

MARSOLTEC, S.L. posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del mateix titular del tractament en el moment d’emplenar el formulari on-line i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins de de poder fer efectiva seva sol·licitud d´informació a través d’aquesta via.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza MARSOLTEC, S.L. , i no seran cedides a cap tercer excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a MARSOLTEC, S.L. , estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les mateixes, rectificar les inexactes o sol·licitar -nela seva supressió quan les dades ja no siguin necessaries.

Els camps del formulari on-line marcats amb un asterisc són d’obligada cumplimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d´informació.

La Web www.marsoltec.com ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu tractament automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de MARSOLTEC, S.L. , ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades conforme determina la llei.

La Web www.marsoltec.com, fa servir cookies o altres procediments similars amb finalitats merament estadístiques. Aquestes informacions es capten de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment a cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que volen desactivar les galetes que consultin els sistemes d’ajuda dels navegadors que utilitzen

La Web www.marsoltec.com, farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al Responsable del Tractament, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei de portal i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals competents.


AVISO LEGAL

El propósito de este Aviso Legal, es informar a los usuarios de www.marsoltec.com, domiciliada en, Avinguda del Vallès, 726, Nau D, cuya razón social del Responsable del tratamiento es MARSOLTEC, S.L. , de cuál es su política de protección de la privacidad y confidencialidad de los datos de carácter personal según el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) que sus usuarios facilitan de forma libre y voluntaria.

MARSOLTEC, S.L. pone en su conocimiento que dispone de sus datos de carácter personal especificados en el correspondiente registro de actividades del tratamiento de la empresa denominado Gestión de Usuarios Web.

La base legal para el tratamiento de sus datos es el consentimiento obtenido del propio titular del tratamiento en el momento de cumplimentar nuestro formulario on-line y aceptar de forma expresa el mismo.

La finalidad de la creación, existencia y mantenimiento es el tratamiento de los datos con los exclusivos fines de de poder hacer efectiva la solicitud de información.

Los destinatarios de la información son todos los departamentos, compartimentos, locales y entes asociados en los que se organiza MARSOLTEC, S.L. y no serán cedidos a ningún tercero salvo en los casos que exista una obligación legal.

En todo caso, usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en MARSOLTEC, S.L. estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Todos los campos del formulario on-line marcados con un asterisco son de obligada cumplimentación para poder hacer efectiva su solicitud de información.

La Web www.marsoltec.com ha adoptado las medidas de índole técnica y organizativas necesarias, según el nivel de seguridad de protección de datos que le corresponde legalmente, para garantizar la seguridad del tratamiento de datos de carácter personal que constituyen su fichero automatizado. Sin embargo, el usuario debe ser consciente de que en la actualidad las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables y por lo tanto no se está a salvo de posibles intromisiones ilegales e indebidas, que no serían responsabilidad de MARSOLTEC, S.L. , ya que ella ha actuado con la diligencia debida para proteger los datos conforme determina la ley.

La Web www.marsoltec.com utiliza cookies u otros procedimientos similares con finalidades meramente estadísticas. Estas informaciones se captan de forma automática y anónima, de modo que no es posible identificar individualmente a ningún usuario. Los usuarios pueden impedir el funcionamiento de las cookies mediante las opciones que todos los navegadores ponen a su disposición. Se recomienda a los usuarios que desean desactivar las cookies que consulten los sistemas de ayuda de los navegadores que utilicen

La Web www.marsoltec.com hará todo lo posible porque sus datos estén siempre actualizados. No obstante, la responsabilidad acerca de la calidad de los datos depende del titular de ellos, de ahí que si existe alguna modificación de los datos el usuario de la web los comunicará al Responsable del Fichero, declinando esta toda responsabilidad en caso de que omita su obligación de notificar los cambios.

La prestación del servicio de esta Web y las presentes condiciones de Uso del Sitio Web se rigen por la Ley Española. Para cualquier discrepancia en la ejecución, interpretación, cumplimiento de estas condiciones, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales competentes.